Cursuri de 40 minute

How Do You Walk the Walk You Talk?

€6.00
PDFPersian

Cursuri de 40 minute

How Do You Walk the Walk You Talk?

€6.00
0

میل به درستی، جستجوی صداقت، عطش بخشش و عشق بی قید و شرط در روابط با مردم - میل به زندگی در سطح بالاتر. کجا پیداش کنیم؟ چه شکلی است؟ اطرافیان ما بدون ریا می خواهند ببینند آدمی که حرفش با کردارش فرقی نمی کند چگونه زندگی می کند، می خواهند ببینند ایمان واقعی چگونه انسان را تغییر می دهد. آیا عبارت "کلمات ارزان" را شنیده اید؟ شاید وقتی به مردم قولی می دادی با ناباوری می گفتند: خب ببینیم. مردم می خواهند ببینند که آیا وعده های داده شده به آنها عمل می شود یا خیر، آنها می خواهند مطمئن شوند که ما واقعاً "به آنچه می گوییم زندگی می کنیم". ما در این مورد با مطالعه استقرایی چند قسمت از رساله به افسسیان صحبت خواهیم کرد. استقرایی به معنای مستقل است. به جای تکیه بر نظرات مفسران، باید خودمان ببینیم که خداوند در مورد شیوه زندگی کسانی صحبت می کند که عیسی مسیح را در روح و قلب پذیرفته اند. شما می توانید این را با مطالعه حقایق افسسیان بیاموزید. شما متوجه خواهید شد که خدا در مورد زندگی شما چه می گوید و چگونه در زندگی روزمره خود از تعبیر "در مسیح بودن" استفاده کنید تا زمانی که مسیح در شما زندگی می کند.

Share

Recommendations


Customer reviews

0.0

No reviews